contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Actueel Archief 2010

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

15 december 2010
Waar Artikel Gemeente Tiel
Betreft Gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone.
Conclusie In Tiel-Oost ondervindt men nu veel overlast van kwelwater. Ten oosten hiervan bevindt zich de Haven-Kanaalzone. Hier wordt gedacht aan de aanleg van een klimaatdijk om zo de veiligheid en leefbaarheid in de woonwijken te vergroten. Tegelijk vinden verbetermaatregelen plaats in de woonwijken zelf. Aan dit integrale plan wordt nu verder gewerkt.
Commentaar Een actuele opgave die voor meer plekken in Nederland zal gelden. Hier komen veel belangen bij elkaar samen. Er is geen sprake van een samenhang met het kanaal zelf. Het gaat meer om het aangrenzende gebied waar dus nu wordt gedacht aan voorzieningen ter vermindering van de wateroverlast in aangrenzende gebieden.
0055

Halskanaal

Datum

2 december 2010
Waar Artikel PZC
Betreft Nieuw 'halskanaal' alternatief voor nieuwe zeesluis in Brouwersdam.
Conclusie Er vindt momenteel onderzoek plaats voor een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee. Dit vraagt om een nieuwe zeesluis in de Brouwersdam. De gemeente Goedereede geeft roept op tot een alternatief in de vorm van een nieuw kanaal (het Halskanaal) bij Stellendam dat het Grevelingenmeer verbindt met de al bestaande zeesluis in de Haringvlietdam. Naar dit alternatief zou een breed onderzoek moeten komen.
Commentaar Voor wie de ruimtelijke situatie kent, is dit een goed denkbaar alternatief. Het maakt Stellendam nog meer tot een knoop in het (recreatieve) vaarverkeer. Wel kan het nog te onderzoeken tracé van het nieuwe kanaal het nodige betekenen voor agrarische gronden, slikken, bebouwing en groen. Het zal gaan om een kanaal van circa 3 kilometer.
Zonder kennis van zaken denk ik dat het wel goedkoper zou moeten zijn dan een nieuwe zeesluis in de Brouwersdam, maar ja is de zeesluis bij de Haringvlietdam nog goed toekomstbestendig?
0054

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

2 december 2010
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Pleziervaart niet naar het kanaal via Sluiskil.
Conclusie In de Structuurvisie 2025 van de gemeente Terneuzen wordt ingezet op de ontwikkeling van een recreatievaarnetwerk tussen Terneuzen, Axel en Huklst via de Otheensche Kreek. In eerste instantie was dit netwerk vooral bedacht via Zijkanaal C en de aansluitende Axelsche Kreek. Omdat Zeeland Seaports zich daar om nautische en economische redenen tegen verzette, is nu gekozen voor een meer directe route naar Terneuzen. Dat betekent dat er geen koppeling zal zijn met het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Commentaar Een ontwikkeling die gezien de drukke beroepsscheepvaart op het kanaal, dat vermoedelijk alleen maar zal toenemen met de bouw van een nieuwe zeesluis, wel te begrijpen is.
Vanaf Axel ligt er het Zijkanaal naar Hulst. Het zou mooi zijn als dit kanaal weer bevaarbaar zou worden gemaakt. Daarover staat echter niets, maar het ligt voor de hand.
0053

Kanaal Schagen-Kolhorn en Kanaal Omval-Kolhorn

Datum

23 november 2010
Waar Artikel Noordhollandsch Dagblad
Betreft Nieuwe natuur langs het kanaal
Conclusie Begin 2011 wordt een start gemaakt met de aanleg van 14 nieuwe natuurgebiedjes langs de kanalen Schagen-Kolhorn en Omval-Kolhorn. Het gaat om de aanleg van poelen, kreken, vooroevers en moeras en om het verbreden van rietkragen. De provincie Noord-Holland investeert hier € 1,2 mln. in.
Commentaar Deze ontwikkeling zal bijdragen aan het landschappelijke karakter van beide Westfriese kanalen. Het zijn niet de meest druk bevaren kanalen voor de beroepsvaart, maar ze hebben zeker wel een functie voor de recreatievaart.
0052

Twentekanaal

Datum

19 november 2010
Waar Artikel Tubantia
Betreft Opknapbeurt Binnenhaven Enschede.
Conclusie Gemeente, provincie en ondernemers gaan investeren in het opknappen en beter organiseren van het terrein van de Binnenhaven in Enschede. Door een efficiëntere inrichting komt tevens ruimte vrij om weer te kunnen uitgeven. Daarmee wordt een deel van de investering van € 47 mln. gedekt. Naast alle bedrijvigheid is er ook ruimte voor verblijf en groen.
Commentaar De Binnenhaven is het grootste haventerrein van Enschede en gelegen aan het eind van het Twentekanaal. Het is dermate vitaal dat er nog ruimte is om te investeren in een betere gebruiks- en verblijfskwaliteit.
0051

Veeneleiding

Datum

17 november 2010
Waar Artikel Tubantia
Betreft Geen windmolens langs de Veeneleiding.
Conclusie De Hellendoornse gemeenteraad heeft een plan voor 9 tot 150 meter hoge windturbines langs de Veeneleiding tussen Daarle en Daarlerveen afgewezen. Ook aan soortgelijke verzoeken zal de gemeenteraad niet tegemoet komen. Als particuliere agrariërs een (lagere) windmolen zouden willen hebben, dan zal dat van geval tot geval worden beoordeeld.
Commentaar Een heldere en boute uitspraak van een gemeenteraad. Gezien de hoogte ook een goede uitspraak lijkt mij. De Veeneleiding wordt nu door prachtig hoog opgaand groen omzoomd. Dat zou toch het overheersende beeld moeten blijven.
0050

Julianakanaal

Datum

17 november 2010
Waar Artikel De Limburger
Betreft Haven van Born breidt uit.
Conclusie De haven van Born wordt met 4 hectare uitgebreid om de verwachte groei aan containers te kunnen faciliteren. Hiermee zouden direct en indirect 500 banen ontstaan. De havenuitbreiding wordt gefinancieerd door de gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Commentaar Als erfenis van de mijnbouw zijn langs het Julianakanaal enkele grote havens gelegen waar ook na de sluiting van de mijnen de nodige bedrijvigheid is gebleven. Denk bijvoorbeeld aan Nedcar dat ook bij Born is gelegen. Limburg ligt in Europees verband vrij gunstig om als transferpunt te dienen voor goederenstromen. Deze ontwikkeling sluit hier bij aan. Echter er zijn genoeg haventerreinen bij Born die nu braak liggen of niet gebruikt worden. In aansluiting op artikel hieronder vraag jeje af of men ook daar niet eens wat beter naar kan kijken.
0049

Lekkanaal

Datum

16 november 2010
Waar Persbericht Provincie Utrecht
Betreft Voorstel aanleg haven op bedrijventerrein Het Klooster te Nieuwegein.
Conclusie De provincie Utrecht ziet wel wat in de aanleg van een nieuwe binnenhaven op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Het Klooster. Dit gezien het feit dat de enige multifunctionele binnenhaven van Utrecht (Lage Weide in de stad Utrecht) vrijwel vol is en er voor de rest in de provincie weinig locaties beschikbaar zijn. Daarmee wordt ruimte geboden aan van de scheepvaart afhankelijke bedrijven (o.a. containervaart) en kan tevens een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van het vrachtverkeer op de weg. Bedrijventerrein Het Klooster wordt nu ontwikkeld en is gelegen tussen de A27 en het Lekkanaal. Of de haven er komt is afhankelijk van de vraag ernaar uit de markt.
Commentaar Ik zal eerlijk zijn. Ik word de laatste tijd steeds treuriger van al die nieuwe bedrijventerreinen die maar steeds weer worden aangelegd langs de snelwegen. Ook Het Klooster is daar weer een voorbeeld van. Een terrein dat wel enigszines ingeklemd is door allemaal grote infrastructuur, maar dat ook nog wat lucht geeft richting Nieuwegein en ligt aan de fraaie Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Gemeenten stem toch eens een keer wat goed af in de regio en richt je meer op transformatie en kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen. Dat zou ik wel uit willen roepen. Na deze verzuchting, kan ik ook constateren dat deze plek economisch en verkeerstechnisch gezien zeer gunstig ligt voor een haven zo direct bij Lekkanaal, Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.
0048

Amstelmeerkanaal

Datum

3 november 2010
Waar Artikel NRC
Betreft Provincie Noord-Holland stopt met project Wieringerrandmeer.
Conclusie Als gevolg van het niet voor elkaar krijgen van de financiering en gezien de economische omstandigheden stopt de provincie Noord-Holland met het project Wieringerrandmeer. Dit grootschalige project zou van Wieringen weer een soort van eiland maken. Het plan zette sterk in op recreatieve mogelijkheden, maar omhelsde ook de bouw van 2.000 woningen. Het project is de dupe geworden van de kredietcrisis, waarna de banken volledige garantstelling eisten en dat maakt het voor de provincie te risicovol.
Commentaar Met deze uitkomst blijft het Amstelmeerkanaal in ieder geval gewoon nog bestaan. Ik vermoed dat het anders was opgegaan in het nieuwe meer of wellicht nog diende als soort van ringsloot rondom Wieringen. Wellicht wordt er nu nog wat met het kanaal gedaan om in ieder geval de vaarverbinding tussen het Amstelmeer en Den Oever/IJsselmeer nieuw leven in te blazen langs een mooie route.  
0047

Kanalen algemeen

Datum

1 november 2010
Waar Artikel PZC 
Betreft Commissaris van de Koningin Peijs tegen sluiting kanalen.
Conclusie CvK Peijs van Zeeland noemt de plannen van Rijkswaterstaat om alleen de vaarverbinding naar Duitsland via de Waal en de verbinding naar Antwerpen open te houden 'onzalig'. Voor Rijkswaterstaat zou het sluiten van alle kanalen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Peijs geeft aan dat Nederland als het binnenvaartland van Europa niet zomaar kanalen kan gaan sluiten.
Commentaar De boodschap in het bericht is vrij ernstig, maar het lijkt mij toch vooral een intern proefbalonnetje te zijn geweest bij Rijkswaterstaat dat iets teveel werd  opgeblazen. Gezien alle investeringen die momenteel worden gedaan in onder andere de Zuid-Willemsvaart zou het wel raar zijn om ineens met alle kanalen te stoppen. Aan de andere kant heeft Rijkswaterstaat in het verleden wel meer kanalen afgestoten. Dat is een ontwikkeling die altijd weer een stapje verder kan. Uiteindelijk bepalen toch de (economische) gebruikers van een kanaal of deze nog rendabel kan worden geëploiteerd. Toch zou het inderdaad wel dom zijn voor een land als Nederland om één van haar grootste transporttroeven zomaar te laten verwelken. Zeker gezien de potentie van vaarwegen voor meer duurzaam transport. Zo ver zal het dan toch ook zeker niet komen spreek ik dapper uit. 
0046

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

6 oktober 2010
Waar Nieuwsbericht provincie Zeeland
Betreft Europese subsidie voor project Grenzeloze Kanaalzone.
Conclusie De Europese Unie heeft subsidie verleend voor het Interreg-project "Grenzeloze kanaalzone". Dit interregionale project wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat verbeteren van de totale Kanaalzone Gent-Terneuzen. Het geld (circa € 0,5 mln subsidie en een zelfde bedrag van Zeeland en Vlaanderen ieder) wordt besteed aan beter openbaar vervoer, betere doorstroming vrachtverkeer en een mooier landschap rondom de industrie. Dit alles in samenspraak met de bevolking. 
Commentaar Deze kanaalzone zullen niet heel veel mensen kennen, aangezien het zo aan de rand van Nederland is gelegen. Deze Kanaalzone is, zeker als het Belgische deel wordt meegenomen, één van de grotere economische zones in de Benelux en ook nog eens expliciet gekoppeld aan een kanaal. Bij dit gebied denk je niet zo gauw aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Dat heeft dus in ieder geval de aandacht. Hoe dan ook het is een bijzonder gebied met een ongepolijste charme. Iets wat voor wel meer grensgebieden opgaat.
0045

Wilhelminakanaal

Datum

6 oktober 2010
Waar Nieuwsbericht provincie Noord-Brabant.
Betreft GS stemmen in met voorkeursalternatief.
Conclusie Dit betreft de aanleg van de noordoostcorridor van de Ruit van Eindhoven en zorgt voor een verbinding tussen de A58/A50 bij Eindhoven en de N279 bij Helmond. Dit besluit is een tussenstap. Uiteindelijk dienen Provinciale Staten definitief te besluiten waarna een meer gedetailleerd onderzoek volgt om tot een goede belangenafweging te komen in relatie tot het tracé. 
Commentaar Deze noordoostcorridor loopt evenwijdig aan het Wilhelminakanaal en kan mogelijk ook deels langs de oever lopen en/of het kanaal gaan kruizen. Dat zal de nodige gevolgen hebben voor de sfeer rond het kanaal dat nu toch vooral gekenmerkt wordt door rust en fraaie landschappen. 
0044

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijssels Kanaal)

Datum

5 oktober 2010
Waar Nieuwsbericht provincie Overijssel
Betreft Vijf nieuwe bruggen in Kanaal Almelo-De Haandrik.
Conclusie De provincie werkt aan een opwaardering van het kanaal Almelo-De Haandrik om zo het kanaal geschikt te maken voor schepen met een laandvermogen tot 700 ton (klasse III). Daartoe wordt het kanaal een halve meter verdiept en dienen vijf bruggen te worden vervangen. Hiermee wil Overijssel de economische centra beter over het water ontsluiten. In 2014 dienen de werkzaamheden gereed te zijn.  
Commentaar Dit is één van de Overijsselse Kanalen die in het tweede deel van de 19e eeuw zijn aangelegd. Het maakt onderdeel uit van een doorgaande vaarverbinding van Zutphen via Almelo naar Duitsland en Coevorden. Op de foto bij het nieuwsbericht is een fraaie brug te zien. Deze wordt dus waarschijnlijk vervangen. Een reden om ze nu nog eens goed te gaan bekijken in het veld. Hopelijk geeft men de nieuwe bruggen ook wat karakter mee en wellicht ook wel een thema verbonden aan het kanaal. Er is in ieder geval door het Oversticht een onafhankelijk onderzoek verricht naar de landschappelijke, cultuurhistorische, sociaal-culturele en archeologische kwaliteiten rondom het kanaal Almelo-De Haandrik. 
0043

Overijsselse Vecht

Datum

20 september 2010
Waar Artikel De Stentor
Betreft Geld voor sluis in de Vecht.
Conclusie De provincie heeft een miljoen euro over voor het herstel van de sluis bij De Haandrik in de Vecht. Deze herstelactiviteit maakt deel uit van het bredere programma 'Ruimte voor de Vecht'.  Onderdeel van dit programma is het beter bevaarbaar maken van de Vecht. Hiertoe worden ook op andere locaties sluizen hersteld of aangelegd. Niet ten behoeve van de doorgaande scheepvaart, maar ten behoeve van kleinschalige recreatievaart. Ook de aangrenzende regio in Duitsland is blij met de initiatieven omdat het dan mogelijk wordt een vaarnetwerk te realiseren. 
Commentaar Natuurlijk wat vreemd dat hier een artikel wordt geplaatst over een rivier. Er zijn twee redenen waarom dat toch is gedaan. Ten eerste zou je een verband kunnen zien met het artikel op 15 september over de Dedemsvaart. Daar lukt het niet om de vaarroute te herstellen en eigenlijk is dat ook minder noodzakelijk als er inderdaad een vaarroute via de Vecht ontstaat. Deze loopt vrijwel parallel aan de Dedemsvaart alleen dan een tiental kilometers zuidelijker. Ten tweede is De Haandrik een bijzonder punt. Hier komen namelijk ook een aantal kanalen samen, zoals een restant van de Dedemsvaart, maar meer belangrijk ook de te bevaren kanalen: Almelo-Vechtkanaal en Overijssels Kanaal. In Duitsland is ook aan te sluiten op een omvangrijk kanalennetwerk. Een goede ontwikkeling dus voor het recreatieve vaarnetwerk waar ook de aanliggende kanalen van kunnen profiteren.
0042

Zuid-Willemsvaart

Datum

20 en 21 september 2010
Waar Nieuwsbericht Ministerie van V&W, artikel NRC en artikel De Volkskrant (21/9)
Betreft Omlegging Zuid-Willemsvaart.
Conclusie Op maandag 20 september heeft minister Eurlings het startsein gegeven voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch. Met deze omlegging komt een eind aan een opwaardering van de Zuid-Willemsvaart tot klasse IV vaarweg. Recent zijn ook drie sluizen bij Laarbeek en Veghel gereedgekomen. De verwachting is dat per dag 50 schepen met ieder 100 containers de vaarweg gaan gebruiken. Daarmee worden 5.000 vrachtautoritten vervangen.  In 2014 moet de omlegging gereed zijn.
Commentaar Wie de voorgaande berichten heeft gevolgd, weet dat deze omlegging nogal de nodige voeten in de aarde heeft gehad. Het tracé ligt gevoelig. Feit is dat de huidige route dwars door de stad een belangrijk knelpunt aan het worden is. Nu heeft Den Bosch over een aantal jaar net als Helmond een eigen Kanaalzone dat weer aan de stad wordt terug gegeven. Benieuwd wat ze er mee gaan doen.
In de Volkskrant stond op 21 september een mooi artikel met de kop 'Camiel nu koning der kanalen'. Helaas is het nu niet meer mogelijk rechtstreeks te linken naar de Volkskrant. In het artikel wordt ingegaan op de verwijzing van minister Camiel Eurlings naar kanalenkoning Willem I. Aangegeven wordt dat het voor het eerst in 20 jaar is dat er in Nederland weer een kanaal wordt gegraven. Nu is dat ten eerste niet waar en ten tweede is het een omlegging van een bestaand kanaal. Maar goed de opwaardering van de gehele Zuid-Willemsvaart, bijna 200 jaar na de aanleg door koning Willem I, is een grote operatie. Zoals in het artikel aangeven, is dat in deze tijd ook best wel bijzonder. Vroeger en dan met name aan het eind van de 19e en in het begin van de 20e eeuw werden kanalen wel vaker vernieuwd en/of verbreed met sluizen en al. In deze tijd lijken de vaarwegen meer een ouderwets transportmiddel. Echter zolang echte haast niet geboden is en in het geval van bulktransport, is er eigenlijk geen transportsysteem dat zo goedkoop en in zulke grote kwantiteiten kan worden gebruikt. In deze tijd zie je dan ook steeds meer ontwikkelingen die tot een zekere herwaardering van de vaarwegen leiden. Denk maar aan de recente opening van de nieuwe haventerminal in Alphen aan den Rijn voor de Heinekenbrouwerij. Verder zijn de vaarwegen een milieuvriendelijk alternatief voor het transport over de weg en kunnen ze een bijdrage leveren aan het verminderen van de congestie over de weg. Ook deze omlegging draagt daar dus weer een klein beetje aan bij. Je merkt echter dat je in dit land niet ontkomt aan tegenstrijdige belangen. Deze omlegging scheelt wellicht vrachtautobewegingen, maar tast wel twee kwestbare natuurgebieden aan. Het blijft moeilijk manoeuvreren in een land als het onze.
0041

Meppelerdiep

Datum

17 september 2010
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Pleidooi voor meer containervervoer Haven Meppel.
Conclusie Met de komst van de Tweede Maasvlakte is het ook noodzakelijk om een uitgebreid netwerk van binnenlandse containerterminals te hebben. Zo stelt de fractievoorzitter van Groen Links in Rotterdam. Hij bezoekt in dat kader de haven van Meppel waar momenteel jaarlijks zo'n 30.000 containers uit Rotterdam worden verwerkt. 
Commentaar Meppel ligt als een spin in een omvangrijk waternetwerkweb. Het Meppelerdiep is de belangrijkste vaarverbinding en bevaarbaar voor klasse V vaartuigen. Vanuit Meppel kunnen de containers weer gemakkelijk over de weg (of het spoor) richting het noorden worden vervoerd. Ook verder varen (in een kleiner schip) richting Hoogeveen en Assen is mogelijk via de Hoogeveensche Vaart en de Drentsche Hoofdvaart.
0040

Dedemsvaart

Datum

15 september 2010
Waar Artikel De Stentor
Betreft Geen doorgaande vaarroute kajuitjachten tussen Hasselt en Coevorden.
Conclusie De Historische Vereniging Avereest kwam met het plan de Dedemsvaart weer open te graven en het Ommerkanaal weer bevaarbaar te maken. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben aangegeven dat dit gezien de hoge kosten niet haalbaar is. 
Commentaar Deze route zou een mooie vaarroute kunnen zijn. De Dedemsvaart is echter over grote stukken gedempt en waar wel aanwezig zijn lang niet alle bruggen geschikt om er onder door te varen. Ik kan me de hoge kosten dus wel voorstellen. Er zal meer economische waarde moeten worden gecreëerd om deze vaarverbinding mogelijk te maken. Wellicht ooit als onderdeel van een meer omvattende kwaliteitsverbetering van woon- en leefklimaat in de regio.
0039

Amstelmeerkanaal

Datum

9 september 2010
Waar Artikel Noordhollandsch Dagblad
Betreft Advies om aanleg Wieringerrandmeer uit te stellen.
Conclusie Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is een advies van adviesbureau Rigo aan de provincie Noord-Holland openbaar gemaakt waarin geadviseerd wordt nog niet over te gaan tot de aanleg van het Wieringerrandmeer.  
Commentaar Een kort bericht dat meer vragen dan antwoorden geeft. Dit meer heeft de laatste jaren best veel in de aandacht gestaan. Met de aanleg ervan zal het Amstelmeerkanaal vermoedelijk verdwijnen. Er is dan één groot meer, dat vooral de recreatie dient, voor terug gekomen. Afwachten hoe het verder gaat. 
0038

Polderhoofdkanaal

Datum

8 september 2010
Waar Artikel Friesch Dagblad
Betreft Bevaarbaar maken Polderhoofdkanaal.
Conclusie Midden jaren negentig hadden de gemeente Opsterland en Smallingerland het idee de Polderhoofdvaart weer bevaarbaar te maken. Dit zou € 8 mln. moeten kosten. Inmiddels is het dubbele uitgegeven en ligt het kanaal er nog niet. Om nieuwe subsidies van Europa en de provincie te ontvangen moeten beiden gemeenten het eens worden over hun bijdrage. Smallingerland wil bijdragen, maar verdere risico's bij Opsterland neerleggen. Welke risico's dat zijn is men nu aan het uitzoeken. Zo zou er een bijzondere kever in het gebied voorkomen en zijn er vanuit de natuurorganisaties ook de nodige bezwaren gemaakt.  
Commentaar Het hoe en waarom wordt niet duidelijk uit het artikel. Als je op de kaart kijkt, dan is het polderhoofdkanaal nog een flinke watergang en lijkt het probleem met de bevaarbaarheid er vooral uit te bestaan dat de aansluiting met de Nieuwe Vaart is verdwenen en dat de aansluiting met de Kromme Ie wellicht niet meer voldoet. Tenzij men echt een flinke verbreding wenst, kan ik me ook niet voorstellen wat de kever voor probleem kan veroorzaken. Het lijkt op een mooie vaarverbinding tussen twee vaargebieden, maar of deze nu zwaar noodzakelijk is in een waterrijke provincie als Friesland dat blijft dus een beetje de vraag. Jammer dat het artikel hierover geen duidelijkheid geeft.
0037

Dedemsvaart

Datum

8 september 2010
Waar Artikel De Stentor
Betreft In gebruik name gashouder Dedemsvaart als theater.
Conclusie De stalen constructie van de gashouder van Dedemsvaart is enkele tientallen meters verplaatst en zal dienst gaan doen als theater. Het gebouw is een rijksmonument en heeft nog tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw dienst gedaan. Om het gebouw geschikt te maken voor theater zijn de wanden aan de binnenkant met een speciale coating behandeld, wat de akoestiek ten goede komt.  
Commentaar In Dedemsvaart zelf is de Dedemsvaart zelf vrijwel niet meer aanwezig. Deze gashouder stond wel langs het kanaal, maar dat is dus al een tijd niet meer het geval. In Dedemsvaart zijn ze nu sowieso hard aan het werk in het centrumgebied met een grote herinrichting van de openbare ruimte. Helaas is daarin geen hernieuwde plek voor de oude vaart. Een gemiste kans zou je zeggen, maar aan de andere kant hoeft ook niet alles terug te worden gebracht. Er zijn ook plekken nodig waar je moet constateren dat er ooit een kanaal was, maar nu niet meer.
0036

Hoge en Lage Vaart

Datum

1 september 2010
Waar Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Betreft Gemaal Lovink rijksmonument.
Conclusie De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een inventarisatie gemaakt van voor de wederopbouw belangrijke gebouwen in de periode 1940-1958. Daaruit is een lijst van 100 gebouwen voortgekomen die worden voorgedragen als rijksmonument. Het gemaal Lovink uit 1957 is er daar één van. Het gemaal heeft bijgedragen aan het droogmalen van Oostelijk Flevoland en draagt nog altijd bij aan de bemaling van deze grote polder. Het is het eerste rijksmonument in de jonge gemeente Dronten.
Commentaar Je ziet in de monumentenwereld langzaam maar zeker een verschuiving van de aandacht van vooroorlogse objecten naar steeds meer naoorlogse objecten. Logisch natuurlijk nu de tijd voortschrijdt, maar er werd toen echt anders gebouwd, zeker in de jaren zestig wanneer beton op grote schaal zijn intrede doet. Het zijn meestal niet de gebouwen waarvoor iedereen warm loopt. De kwaliteiten van dit gemaal zie ik echter meteen in. Er zijn wel meer van die mooie gemalen in het land die in de periode 1945-1960 zijn gebouwd. Ze vormen kenmerkende elementen aan een kanaal. Als een dergelijk kanaal ook meteen de doorvaart over het kanaal blokkeert, dan weet je ook meteen dat het kanaal in hoofdzaak alleen nog maar een waterhuishoudkundige functie heeft en mogelijk daarnaast een natuurlijke of recreatie waarde heeft. Overigens zijn de Hoge en  Lage Vaart ook vaarten voor beroepsvaart. In dit geval liggen de sluizen met verbindingen naar het IJsselmeer elders.
0035

Zuid-Willemsvaart

Datum

4 augustus 2010
Waar Persbericht gemeente Helmond
Betreft Restauratie van sluis 7 in Helmond.
Conclusie De aanbesteding voor de restauratie van sluis 7 is begonnen. Waarschijnlijk kan daarmee in 2011 worden begonnen. De restauratie is hoognodig, want de sluis dreigt te bezwijken. De sluis ligt in het herontwikkelingsgebied Kanaalzone Helmond. Alhoewel de beroepsscheepvaart nu gebruik maakt van een omleiding aan de oostzijde van Helmond, is de sluis van grote cultuurhistorische waarde voor Helmond en is zij een belangrijk onderdeel voor het maken van recreatieve routes. 
Commentaar Helmond is één van de weinige steden in Nederland met een echt kanaalfront. De stad heeft veel te danken aan het kanaal en het was er altijd zeer bedrijvig. Dit heeft geleid tot het nodige industrieel erfgoed op en langs het kanaal. Nu de Zuid-Willemsvaart sinds 1992 is omgeleid richt de stad zich op het herontwikkelen van de Kanaalzone met wonen, nieuwe vormen van werken en culturele en toeristische activiteiten. Wie iets met kanalen heeft, raad ik aan eens in Helmond te kijken. 
0034

Apeldoorns Kanaal

Datum

28 juli 2010
Waar Bericht FIEN
Betreft Veluws erfgoed.
Conclusie Het Waterschap Veluwe heeft in samenwerking met Het Oversticht een inventarisatie gemaakt van alle cultuurhistorisch waardevolle zaken die te maken hebben met waterbeheer. Hiervoor zijn ook lokale oudkundige verenigingen ingeschakeld. Het heeft een lijst van 278 watergerelateerde objecten opgeleverd. Hiervan is een kernlijst samengesteld waarop het waterschap zich wil richten met restuaraties of die mee kunnen liften bij andere ontwikkelingen/activiteiten. Onder andere stuwen en sluizen staan op de lijst. De restauratie van de Koudhoornse sluis in het Apeldoorns Kanaal is een object dat binnenkort zal worden opgepakt.  
Commentaar Ik heb in het verleden in opdracht van het Waterschap Veluwe mogen werken aan de opstelling van een cultuurhistorische inventarisatiekaart van waaruit enkele speerpunten werden benoemd. Deze was nog vooral gericht op de beken en sprengen in de Zuidelijke IJsselvallei. Goed om te horen dat het waterschap er serieus mee verder is gegaan en haar cultuurhistorische verantwoordelijkheid neemt. Dit verdient navolging.
0033

Kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn

Datum

22 juli 2010
Waar Persbericht provincie Noord-Holland
Betreft Vaststelling ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn.
Conclusie De provincie Noord-Holland heeft op 5 juli het ontwerp inpassingsplan voor de ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn ongewijzigd vastgesteld.  
Commentaar Vorig jaar stonden hier al artikelen over. Nu is het vastgesteld en zien we dat een kanaal ook een belangwekkende structuurdrager kan zijn voor ecologische verbindingen.  
0032

Apeldoorns Kanaal

Datum

17 juli 2010
Waar Artikel De Stentor
Betreft Bouw van ruim 250 woningen langs kanaal
Conclusie Het betreft de herontwikkeling van het deel Kayersmolen-Noord ook wel Kanaalzone Zuid genoemd. Hier zijn in het verleden al plannen voor gemaakt, maar de veranderde markt vroegen om een ander programma. Nu is sprake van een mix van huur en koop in de sociale en vrije sector, waarbij meer de nadruk komt te liggen op goedkope woningen en eengezinswoningen. Sociaal-culturele en commerciële voorzieningen zijn uit het plan gehaald, omdat daar geen vraag voor is. Nu zijn de handtekeningen gezet en kan worden begonnen met het plan. 
Commentaar Klinkt als een realistische en doordachte wending van het plan. Zo komen er meer eengezinswoningen met parkeren op straat in plaats van appartementen met dure ondergrondse parkeervoorzieningen. Alhoewel die auto's vragen wel meer ruimte op straat en leveren al gauw een minder mooi beeld op van de openbare ruimte. We zullen zien wat het wordt.
0031

Scholtenskanaal of Verlengde Oosterdiep

Datum

14 juli 2010
Waar Artikel Emmen.nu
Betreft Herstel van twee oude sluizen.
Conclusie De sluis in het Verlengde Oosterdiep in Barger-Compascuum en de sluis in het  Scholtenskanaal in Klazienaveen-Noord worden gerestaureerd. De gemeente Emmen heeft hiertoe besloten en krijgt financiële ondersteuning van de provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa. Daarmee krijgen de sluizen weer een uitstraling die past bij de cultuurhistorische waarde ervan. Het betreft waterkerende sluizen en geen schutsluizen voor het scheepvaartverkeer.
Commentaar In Drenthe zijn ze de laatste jaren sterk aan het investeren in de lokale en regionale vaarverbindingen. Zo is de vaarroute Erica-Ter Apel recent weer in ere hersteld. Voor een groot deel van Drenthe staan de kanalen ook aan de basis van de ontginningen en daarmee de bewoning van deze streken, met name in het oosten vanDrenthe. Mooi om te zien dat deze geschiedenis in ere wordt gehouden. 
0030

Dedemsvaart

Datum

5 juli 2010
Waar Artikel Zwartewaterkrant.nl
Betreft Restauratie kalkovens Hasselt.
Conclusie De gemeente Zwartewaterland heeft besloten de kalkovens in Hasselt grondig te renoveren. Daarmee blijft een uniek stuk geschiedenis in deze regio bestaan en wordt de kwaliteit van het bezoekerscentrum verhoogd.
Commentaar Deze kalkovens waren vroeger vrij algemeen in deze regio, maar nu zijn er nog maar enkele over, zoals deze twee in Dedemsvaart. Deze kalkovens zijn nu een bezoekerscentrum. Net als in het vorige bericht is het te waarderen dat er een stuk industriële ontwikkeling in relatie tot het kanaal weer verder wordt opgeknapt.
0029

Winschoterdiep

Datum

5 juli 2010
Waar Artikel Groninger Internet Courant
Betreft Strokartonfabriek 'De Toekomst' wordt gerestaureerd.
Conclusie Deze laatste nog aanwezige strokartonfabriek van Nederland wordt gerestaureerd en zal als leerlingwerkplaats dienen. Leerlingen aan een beroepsbegeleidende leerweg in de bouw volgen hier hun praktijkgedeelte en HBO-studenten van de afdeling Bouwkunde en Architectuur van de Hanzehogeschool lopen er stage.
Commentaar Dit is een goed voorbeeld van hoe het mes aan twee (of zelfs meerdere) kanten snijdt. Jonge mensen leren er het vak en zorgen er zo voor dat een monumentaal pand aan het kanaal weer in ere wordt hersteld. De strokartonfabrieken zijn zeer kenmerkend voor het laat 19e eeuwse en 20e eeuwse Groninger land. Daarvan is het nodige verdwenen. Het is goed dat in ieder geval nu eens iets blijft bewaard. 
0028

Zuid-Willemsvaart

Datum

30 juni 2010
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Canon Ruimtelijke Ordening.
Conclusie De Canon van de Ruimtelijke Ordening ontstond uit ergernis over het klagen over het verrommelde Nederland. Er is dus ook genoeg moois te zien waar we trots op kunnen zijn. De Canon bestaat uit 35 projecten die bepalend zijn geweest voor (het denken over) de ruimtelijke ordening van Nederland. Enkele bekende voorbeelden voor ruimtelijke ordenaars zijn het Algemene Uitbreidingsplan van Amsterdam, de blokjeskaart uit 1966, de Ecologische Hoofdstructuur, Nagele en de Randstad met Groene Hart. Tussen al deze projecten wordt ook één kanaal genoemd: de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal is het toonbeeld van het belang van waterwegen voor de (economische) ontwikkeling van Nederland. In een aparte reportage wordt nader ingegaan op dit kanaal van de kanalenkoning Willem I. Centraal staat daarbij de opwaardering van het kanaal naar een vaarklasse IV vaarweg. Dat leidt tot verbredingen en bij Den Bosch zelfs tot de aanleg van een nieuw stuk kanaal.  
Commentaar Je kunt uiteraard vragen stellen waarom de Zuid-Willemsvaart erop staat en niet bijvoorbeeld het Noordhollandsch Kanaal (ook van Willem I) of het Merwedekanaal/Amsterdam Rijnkanaal? Feit is dat er toch maar mooi één kanaal op staat. Mogen we daar eigenlijk al blij mee zijn? Als je bedenkt hoe belangrijk kanalen zijn geweest voor de ontginning en ontsluiting van Nederland, dan valt het misschien eigenlijk wel wat tegen. Waarom ook geen Stadskanaal of Hoogeveensche Vaart of Nieuwe Waterweg? Ik voel het niet als een strijd, maar toch zou ietwat meer kennis en daarmee waardering voor kanalen nog niet zo gek zijn. 
0027

Oxford Canal

Datum

12 juni 2010
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Een weekje varen met een narrow boat over de Engelse kanalen.
Conclusie Beschrijving van een vaartocht met een narrow boat over het Oxford Canal van Coventry naar Oxford. De tocht die beschreven wordt loopt van Rugby naar Banbury. Het varen zou ontspannen moeten zijn, maar het is nog hard werken op het bochtige en soms erg smalle kanaal. Verder zorgen de nodige sluizen voor avontuur met de trage en logge narrow boat. 
Commentaar Mooie beschrijving van een tochtje met een narrow boat. Vooral de constatering dat op het water de Britten veranderen van in zichzelf teruggetrokken robots in sociale wezens is een herkenbare. Ik hoop zelf ooit nog eens deze ervaring op te doen met een narrow boat. Dit artikel laat in ieder geval zien dat het avontuurlijk zal worden. Verder ook nog wat algemene informatie over de Britse kanalen die al enkele decennia aan een sterke (toeristische) revival bezig zijn. 
0026

Oegstgeesterkanaal

Datum

29 mei 2010
Waar Artikel Leidsche Courant
Betreft Woningbouw aan het Oegstgeesterkanaal.
Conclusie Betreft kleine samenvatting van een artikel over  het nieuwe plan 'Kanaalzone Noord-Oost' waar  de gemeente Rijnsburg 70 nieuw woon-werkeenheden langs het kanaal wil bouwen. Het woongedeelte komt te 'zweven' boven het kanaal. FloraHolland heeft bezwaar tegen de plannen gemaakt. 
Commentaar Weer een voorbeeld van de 'ontdekking' van kanalen als aantrekkelijke woonomgeving. Zeker als er geen of weinig beroepsvaart op het kanaal is. Hier wordt er nog wel aan een werkfunctie bij het wonen gedacht. Waarom FloraHolland (veruit de grootste werkgever in Rijnsburg) bezwaar heeft is niet duidelijk in dit korte internetartikel. Zal wel te maken hebben met het feit dat woonfuncties belemmeringen kunnen opleveren voor bedrijvigheid in het kader van de milieuzonering.  Afwachten maar of het project doorgaat.
0025

Stolwijkervaart

Datum

20 mei 2010
Waar Nieuwsbericht provincie Zuid-Holland
Betreft Restauratie Stolwijkersluis.
Conclusie De provincie trekt € 1,1 mln uit voor de restauratie van de Stolwijkersluis die de Stolwijkervaart met de Hollandse IJssel verbindt. De cultuurhistorische waarde van de sluis in relatie tot de omgeving maakt dat de provincie hieraan geld wil besteden. Daarnaast leggen de gemeente Gouda, de gemeenten in de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap en de Stuurgroep Hollandse IJssel gezamenlijk een zelfde bedrag bij. 
Commentaar Een historische sluis (uit 1800) op een mooie plek. Een prachtige uitkomst voor de mensen die zich voor de restauratie van deze sluis hebben ingezet. Dat daarmee ook de vaart maar weer een prominentere rol mag gaan spelen. 
0024

Hoogeveensche Vaart

Datum

29 maart 2010
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Gracht geopend in Hoogeveen.
Conclusie Door het centrum van Hoogeveen loopt weer water. Nu in de vorm van een lange gracht die als waterberging dient voor het omliggende gebied. Ook zomers blijft er water in de gracht staan en bij hevige neerslag is er ruimte om extra water te bergen.   
Commentaar Hoogeveen is typisch zo'n nederzetting dat zijn ontwikkeling heeft te danken aan een kanaal en de ontginningen die het kanaal met zich meebracht. Het betreft uiteraard de in 1627 aangelegde Hoogeveensche Vaart. Deze nog altijd in gebruik zijnde vaart stroomt nu in een wijde boog langs de zuidkant van de stad. vroeger ging deze echter dwars door het centrum. Met de aanleg van deze 'waterbergingsgracht' herleeft weer een stukje geschiedenis voor Hoogeveen. 
0023

Zuid-Willemsvaart

Datum

29 maart 2010
Waar Artikel ED (Eindhovensch Dagblad)
Betreft Twee windmolens langs het kanaal.
Conclusie De Raad van Satte heeft de milieuvergunning voor de bouw van twee windmolens langs de Zuid-Willemsvaart aan de noordzijde van Helmond bekrachtigd. De bezwaren van een bewoner werden niet-ontvankelijk verklaard, omdat de afstand van drie kilometer te groot is om hinder te ondervinden. 
Commentaar Over windmolens en kanalen is al genoeg hier gezegd. Als landschapsstructuur leent een kanaal zich daar voor, maar niet overal. Let goed op de directe omgeving. Hier is volgens mij sprake van een aangelegen bedrijventerrein. Uitspraak is planologisch wel interessant om te zien hoe ver hinder van een windmolen reikt.  
0022

Apeldoorns Kanaal

Datum

29 maart 2010
Waar Artikel De Stentor
Betreft Actie voor bevaarbaar kanaal.
Conclusie De Apeldoornse roeivereniging 'De Grift' heeft met twee roeiboten gevaren van de Apeldoornse sluis naar de Vaassense sluis. Hierover heeft men bijna een dag gedaan. De roeivereniging zou graag zien dat je van Hattem naar Dieren obstakelvrij kan roeien. Al geruime tijd wordt hierover gesproken in de politiek, maar heel concreet wordt het nog niet. Het wordt juist erger, want nu wordt bij de Stadhoudermolen een nieuwe brug/dam gebouwd. Een dure vergissing vindt men bij de roeivereniging. De vereniging geeft verder aan dat het al veel zou helpen als de dam bij de Kayersmolen wordt weggehaald. Dan zijn er veel kilomters vaarplezier mogelijk richting Dieren.
Commentaar Ook het Apeldoorns Kanaal komt geregeld langs in het nieuws. Het bevaarbaar maken van dit kanaal staat al geruime tijd op de agenda, maar het laatste duwtje wordt maar niet gezet. Dat er nu een nieuwe dam/brug komt klinkt zelfs als vrij dramatisch. In het artikel wordt verder nog gesproken over de vuile bodem van het kanaal. Dat is en blijft een groot probleem. 
0021

Amsterdam-Rijnkanaal / Merwedekanaal

Datum

13 maart tot en met 12 september 2010
Waar Museum Maarssen
Betreft Tentoonstelling 'Streep door het landschap, het verhaal van het kanaal'.
Inhoud De tentoonstelling geeft een beeld van het drukst bevaren binnenvaartkanaal van Europa. Het gaat over het ontstaan ervan, de onteigening, de diverse aanpassingen in de loop der tijd, over de mensen die het gegraven hebben en over het landschap dat doorsneden wordt. Daarnaast zijn er ook scheepsmodellen te zien.
0020

Nieuw Kanaal Voorne-Putten

Datum

23 maart 2010
Waar Artikel Binnenlands Bestuur
Betreft Aanleg nieuw kanaal in verband met openzetten van de Haringvlietsluizen.
Conclusie De aanleg van een nieuw kanaal ten behoeve van het veiligstellen van de zoetwatertoevoer voor boeren op Voorne-Putten gaat niet door. De reden hiervoor is dat de grondprijzen zodanig zijn gestegen dat de benodigde grond voor de provincie te duur is geworden. Nu zal er naar alternatieven moeten worden gezocht.
Al in 2000 is het besluit genomen om de Haringvlietsluizen open te gaan zetten, zodat er weer een getijdenwerking kan gaan ontstaan in het Haringvliet. Dit zorgt er wel voor dat het water brak wordt en dat de landbouw op een andere wijze van zoet water moet worden voorzien. Zolang dit niet is opgelost gaan de sluizen niet open.
Commentaar Er wordt gesproken van een kanaal, maar in mijn definitie is het niet echt een kanaal. Scheepvaart wordt er namelijk niet op voorzien, het is een zoetwaterkanaal. Maar goed ik weet het fijne er niet van. Wellicht werd ook wel gedacht aan een combinatie van functies. 
0019

Pontcysyllte Kanaal

Datum

maart 2010
Waar Lijst Unesco
Betreft Opname Pontcysyllte Kanaal en Aquaduct als nieuw Unesco monument in 2009.
Conclusie Unesco heeft een lijst van nieuw in 2009 opgenomen monumenten uitgebracht. Daarbij zit ook het Pontcysyllte Kanaal en Aquaduct. Dit omdat het een typisch geval is van het technisch overwinnen van moeilijkheden in het landschap, de gebruikte tecniek en de aanpak van het zware goederentransport aan het begin van de 19e eeuw in Engeland. 
Commentaar De kanalen in Engeland zijn altijd al prachtige routes om langs te fietsen of te wandelen. Om de zoveel tijd is er meestal ook wel een bijzonder technisch hoogstandje te zien, omdat een hoogte of laagte moest worden overwonnen. Dit aquaduct is daar een bekend voorbeeld van. De Unesco zet het neer als symbool voor een bredere technologische ontwikkeling in Engeland in die tijd. Niet meer dan terecht.
Je kunt trouwens in Engeland bijna overal kanaalboten huren en zelf over de kanalen en onder meer over dit aquaduct varen.
Verderop in de lijst staat ook nog een veel ouder stelsel van irrigatiekanalen in Iran genoemd. Ook erg ingenieus.
0018

Noordzeekanaal

Datum

12 maart 2010
Waar Artikel Binnenlands Bestuur
Betreft De voor en tegens van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden.
Conclusie Een uitgebreid artikel waarin zowel de voorstanders (met name gemeente Amsterdam en Velsen) en tegenstanders (met name economoom Heertje) aan het woord komen. Een echte conclusie is er niet. Wel worden vele interessante mogelijkheden geschetst, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de olie- en kolenhandel naar Rotterdam waardoor de luchtkwaliteit in het gebied kan verbeteren en de Amsterdamse Haven zich meer kan richten op eigen specialisme, zoals cacao. 
Commentaar Het artikel geeft een mooie samenvatting van hetgeen in voorgaande artikelen boven water is gekomen ten aanzien van deze zeesluis. Zowel in de voors als tegens herken ik wel elementen. Toch blijft het gevoel knagen dat de beslissing voor een sluis teveel op emotie en gevoel wordt genomen, dan dat het echt feitelijk nodig is. 
0017

Praamgracht e.a.

Datum

6 maart 2010
Waar Artikel Nederlands Dagblad
Betreft Kanalenverhalen.
Conclusie Deze column vertelt over de zoektocht naar enkele kanalen. De auteur heeft zich verdiept in een aantal kanalen in zijn regio en toevallig zijn dat ook kanalen waar deze website over schrijft. Het mondt zo uit in een beschrijving van de geschiedenis en het maken van een tocht langs de op deze website beschreven Praamgracht en het Kanaal van Karel. Daarnaast wordt geschreven over de Laak; een grenswater tussen Amersfoort en Nijkerk. 
Commentaar Dit doet mij goed. In dit artikel wordt de website Kanalen in Nederland uitgebreid vermeld. Het eerste echt zichtbare geval dat mijn website mensen direct of indirect heeft aangezet om de kanalen te bezoeken. Een mooi succes. 
0016

Zuid-Willemsvaart

Datum

5 maart 2010
Waar Nieuwsbericht provincie Noord-Brabant
Betreft Metamorfose Kanaalzone Helmond.
Conclusie De provincie investeert € 22,5 mln in het het project Transformatie Kanaal en Spoorzone van Helmond. Langs de Zuid-Willemsvaart in Helmond staan veel in onbruik geraakte (industrie)terreinen. Door deze te herontwikkelen ontstaan nieuwe woon- en werkgebieden in het hart van de stad. Daarmee is een uitbreiding van de stad niet nodig. Dit draagt bij aan een zuinig ruimtegebruik. Onderdeel van de investering is ook de restauratie van de historische sluis 7.
Commentaar Helmond is een echte kanaalstad. Het is mooi om dwars door de stad langs het kanaal te gaan en vergane en nieuwe glorie naast elkaar te zien staan. De komende jaren zal er nog genoeg te beleven zijn als het project goed tot uitvoering komt. 
0015

Wilhelminakanaal

Datum

26 februari 2010
Waar Nieuwsbericht provincie Noord-Brabant
Betreft Ruit Eindhoven langs Wilhelminakanaal?
Conclusie De toekomstige oost-west verbinding van de Ruit Eindhoven komt waarschijnlijk langs het Wilhelminakanaal te liggen. De stuurgroep Noordoostcorridor wil dit alternatief nu verder uitwerken. Er is sprake van een ligging van de weg aan de zuidzijde van het kanaal en van een variant waar de weg zuidelijk begint en dan voor een deel aan de noordzijde ligt om weer te eindigen langs de zuidoever. De opwaardering van infrastructuur is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Brainport en nodig om het gebied bereikbaar te houden.
Commentaar Deze weg maakt het mogelijk om de Ruit rond Eindhoven uit te breiden richting Helmond. Met gebruik van een opgewaardeerde N279 ontstaat dan de grote Ruit Eindhoven die zowel Eindhoven als Helmond omvat. Een nieuwe weg ligt natuurlijk nooit fijn als je kijkt naar het bestaande landschap en de bestaande bebouwing. De koppeling aan een grootschalige structuur als een kanaal ligt dan wel enigszins voor de hand. Maar toch, het is wel een erg fraai gebied waar veel drukte op af lijkt te komen. Dat is namelijk wel een groot verschil tussen een kanaal en een weg. Een kanaal is lekker stil en rustig, een (snel)weg zeker niet.
0014

Veenhuizerkanaal en Kolonievaart

Datum

22 februari 2010
Waar Persbericht provincie Drenthe
Betreft Herstel sluizen bij Veenhuizen
Conclusie Het dorp Veenhuizen is rijk aan monumenten en een belangrijke toeristische trekpleister. De provincie zet zich in voor het restaureren van de monumenten binnen het project Kolonie in Beeld. De restauratie van drie sluizen bij Veenhuizen valt hieronder. Het gaat om Sluis III, de Friesche Schut en de Veenhuizersluis. Een groot deel van de kosten wordt gedekt door Europese subsidies. 
Commentaar Veenhuizen is een prachtige plek. Dit koloniedorp en de aanwezige kanalen en wijken vormen een fraaie ruimtelijke eenheid. Mooi dat als onderdeel van de restauratie van Veenhuizen ook de sluizen worden meegenomen. 
0013

Blauwe Diamant

Datum

22 februari 2010
Waar Artikel De Stentor
Betreft Nieuwe vaarroute Zeewolde naar de Hooge Vaart.
Conclusie Met de bouw van de Polderwijk heeft Zeewolde gekozen voor een woonbuurt met een sterke relatie met het water. Een onderdeel hiervan is de aanleg van een nieuwe vaarroute vanuit het Wolderwijd via de Polderwijk naar de Hooge Vaart. Deze route wordt de Blauwe Diamant genoemd. Het is een route die uiteindelijk met staande mast kan worden gevaren. Er is één sluis in gelegen. In 2013 moet de route gereed zijn.
Commentaar Het gebeurt niet al te vaak dat een nieuwe vaarverbinding wordt aangelegd. Waar anders dan in de Flevopolders kan zoiets toch nog redelijk snel gebeuren.
Zeewolde heeft met de Polderwijk een bijzonder woonmilieu toegevoegd aan het dorp. Ben wel benieuwd of de vaarroute vooral een route is voor de bewoners van de nieuwe wijk of dat de route ook nog betekenis krijgt voor de recreatievaart. Deze laatste bevindt zich nu hoofdzakelijk op de randmeren.
Wie overigens wat zoekt op Blauwe Diamant krijgt, naast een project in Leeuwarden, ook een wat bredere kijk op het project. Het gaat eigenlijk vooral om een waterbergingsproject. Recreatievaart past daar blijkbaar goed bij.
0012

Kanaal Omval (Alkmaar) - Kolhorn

Datum

18 februari 2010
Waar Persbericht provincie Noord-Holland
Betreft Plan ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn ter inzage.
Conclusie Het persbericht betreft een aankondiging voor een ter inzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan "Ecologische verbindingszone Omval-Kolhorn. Dit is een 'provinciaal' bestemmingsplan. Dit plan zorgt ervoor dat een zestal kleine gebiedjes langs het kanaal een bestemming 'Natuur' krijgen. Daarmee wordt vorm gegeven aan de functie van het kanaal als ecologische verbindingszone. De kleine natuurgebiedjes vormen daarbinnen kleine stapstenen. 
Commentaar Dit is een voorbeeld van de ontwikkeling dat veel kanalen mede een ecologische functie krijgen. Zeker in het geval er minder sprake is van beroepsvaart. Dit kanaal heeft een aardige lengte en voert door een gevarieerd gebied. Onder aan het persbericht is meer inhoudelijke informatie te vinden over de plannen.
0011

Vaarverbinding Erica-Ter Apel

Datum

17 februari 2010
Waar Persbericht provincie Drenthe
Betreft Statsbosbeheer stelt grond beschikbaar voor nieuwe vaarverbinding.
Conclusie Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hebben een overeenkomst opgesteld waarin Staatsbosbeheer gronden ter beschikking stelt voor de nieuwe vaarverbinding op het traject Veenpark- Bladderswijk. Daarvoor stelt Staatsbosbeheer als voorwaarden dat de cultuurhistorische waarden gewaarborgd blijven en de natuurwaarden in de omgeving versterkt worden.
Commentaar Een positief signaal waarmee de realisatie weer een stapje dichterbij komt.
0010

Noordzeekanaal

Datum

17 en 18 februari 2010
Waar Artikel Het Parool en Persbericht gemeente Amsterdam
Betreft De gemeente Amsterdam staat achter de komst van de nieuwe zeesluis (maar wil niet opdraaien voor eventuele tegenvallers).
Conclusie De gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen voor de bouw van een nieuwe zeesluis. Wel wordt expliciet aangegeven dat Amsterdam geen opdrachtgever wil zijn en niet wil opdraaien voor tegenvallers. De risico's liggen wat dat betreft bij het Rijk. De gemeente Amsterdam zal 122 miljoen euro bijdragen aan de sluis (die € 630 mln. gaat kosten (Het Parool) of € 750 mln. (Persbericht gemeente)).
Commentaar Een vervolg op de artikelen van begin januari. Het betekent nog niet dat de sluis er echt komt. Die beslissing wordt pas genomen als het aanbestedingstraject doorlopen is.
0009

Vaarverbinding Erica-Ter Apel

Datum

9 februari 2010
Waar Persbericht Provincie Drenthe
Betreft De nieuwe vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel.
Conclusie De nieuwe vaarverbinding dient een 'beleefbaar' kanaal te worden. Er is ruimte voor varen, vissen, wandelen, fietsen, etc. in combinatie met een zorgvuldige omgang met landschap en cultuurhistorie. Het gedeelte Ter Apel-Veenpark is nu vrijwel gereed en bevaarbaar. De nieuwe vaarroute moet een belangrijke impuls geven aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied. 
Commentaar Een mooi traject in een gebied dat de meeste mensen weinig aanspreekt. Het Veenpark heb ik wel eens bezocht en is erg interessant. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van de streek. In het artikel lijkt het om een geheel nieuwe vaarverbinding te gaan, maar feitelijk betreft het vooral de opwaardering en het opnieuw in gebruik nemen van al bestaande vaarten en kanalen.Toch nog een heel werk als je al die bruggen en sluizen moet aanpassen. Verder is er wel een nieuw Veenparkkanaal als verbinding tussen Verlengde Oosterdiep en Scholtenskanaal en vindt een nieuwe omleiding plaats ten noorden van Klazienaveen. In dit artikel ontbreekt helaas een kaart, maar hier is er meer over te lezen en zien. Daar wordt ook inderdaad gesproken van 'herstel vaarverbinding'.
0008

Zuid-Willemsvaart

Datum

9 februari 2010
Waar Artikel Rijkswaterstaat
Betreft De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch.
Conclusie Het project omlegging Zuid-Willemsvaart is bij de Raad van State behandeld. Rijkswaterstaat is bezig met het opwaarderen van het gehele kanaaltracé tot een klasse IV vaarweg. Om dit te bereiken is bij Den Bosch een omlegging nodig, omdat de benodigde breedte en diepte van het kanaal niet zijn te realiseren met het bestaande tracé dwars door de stad. De gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant beamen dit.
Commentaar Het gekke aan dit artikel is dat niet duidelijk is hoe men bij de Raad van State is terechtgekomen. Wat waren de bezwaren tegen deze verbinding. Als je er vanuit gaat dat de Zuid-Willemsvaart een belangrijke hoofdvaarweg moet blijven/worden, dan kan het haast niet anders dan voorgesteld. Is dat echter nodig en tot welke, ongetwijfeld forse, ingrepen leidt dat aan de oostkant van Den Bosch? Iets meer naspeuren op internet levert vast een wat breder en genuanceerder beeld op.
0007

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

Datum

28 januari 2010
Waar Artikel De Telegraaf
Betreft Geld nodig voor Stoomgemaal Halfweg
Conclusie Het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld verkeert in slechte staat. Er is dringend geld nodig voor de restauratie ervan. De provincie wil de helft daarvan financieren. Voor de andere helft worden dringend sponsors gezocht.
Commentaar Dit gemaal blijkt uit dit bericht vrij bijzonder. Als het over het droogmalen van de Haarlemmermeer gaat, vragen meestal het gemaal Cruquis of anders het gemaal Lynden de aandacht op. Het gemaal Halfweg had dan ook geen functie ten behoeve van het droogmalen van de Haarlemmermeer, maar diende het water van de Ringvaart over te slaan naar het IJ en later naar het Noordzeekanaal. Het is inmiddels museum en te bezoeken. Ga eens kijken
0006

Zuid Willemsvaart

Datum

29 januari 2010
Waar Artikel Eindhovensch Dagblad
Betreft Kanaalzone Helmond.
Conclusie Zeer kort artikeltje over dat Eelco Brinkman de Adviesraad Kanaalzone Helmond gaat voorzitten. De omgeving langs de vaart in het centrum van Helmond zal de komende tientallen jaren een gedaanteverwisseling ondergaan. 
Commentaar Niet zo lang geleden is bij Helmond de Zuid-Willemsvaart om de stad heen gelegd. De oude vaart loopt prachtig dwars door de stad met daarlangs de lange provinciale weg van Den Bosch naar Weert. Helmond en de Zuid-Willemsvaart horen erg bij elkaar. Er is sprake van een fraaie  ruimtelijk-functionele samenhang tussen stad en vaart. Op een aantal plekken zijn er al gebiedsverkleuringen geweest langs de vaart. Het contrast tussen oud en nieuw en de grote menging van functies maakt het gebied zeer interessant. Ben benieuwd wat er de komende jaren nog meer gaat gebeuren. 
0005

Nieuwe Kanaal

Datum

23 januari 2010
Waar Artikel Dagblad van het Noorden via Waddenzee.nl
Betreft Verbinding Oldambtmeer en Waddenzee.
Conclusie Europa zegt geld toe voor een nieuwe kanaalverbinding tussen het Oldambtmeer en de Waddenzee. Hiermee ontstaat een rechtstreekse vaarverbinding tussen de Blauwe Stad en de Waddenzee. De nieuwe kanaalverbinding bestaat uit het verbreden van het bestaande Nieuwe Kanaal tussen Midwolda en Finsterwolde en de aanleg van een 3 kilometer lang kanaal vanaf de haven van Midwolda naar het Nieuwe Kanaal. Nu de financiering rond lijkt, wordt gesproken met de agrariërs die grond zouden moeten afstaan. In het gunstigste geval wordt verwacht dat men in 2012 kan beginnen.
Commentaar Altijd leuk een nieuwe verbinding en dat in een gebied waar toch al best veel vaarverbindingen zijn. Het heeft natuurlijk veel te maken met de ontwikkeling van de Blauwe Stad, maar de verbinding schijnt ook gunstig uit te pakken voor andere vaarrecreanten uit Oost-Groningen en zelfs Drenthe. 
0004

Noordzeekanaal

Datum

15 januari 2010
Waar Artikel Het Parool
Betreft Ruzie om omvang nieuwe zeesluis IJmuiden.
Conclusie Amsterdam en Rijkswaterstaat hebben andere ideeën over de omvang van de nieuwe zeesluis. Rijkswaterstaat denkt aan een sluis van vijfhonderd meter lang, achttien meter diep en 65 meter breed. Amsterdam wil graag een 70 meter brede sluis, zodat ook de grootste zeeschepen erdoor kunnen. De extra kosten die dit vraagt kunnen deels worden opgevangen door de sluis minder diep (17 m) te maken. Verder staat de precieze plek van de sluis nog niet vast.
Commentaar Er zal nog heel wat water door het Noordzeekanaal stromen eer dit project er door is vermoed ik zo. Je ziet al een proces van afstel en wellicht uitstel ontstaan. Misschien ook niet zo gek.
0003

Noordzeekanaal

Datum

14 februari 2010
Waar Artikel Nieuwsblad Transport
Betreft De bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. 
Conclusie De Amsterdamse raad lijkt bijna unaniem voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Het grootste deel van de benodigde € 800,5 mln. wordt opgebracht door het Rijk. Verder heeft men van het verleden geleerd en bestaat 40% van het genoemde bedrag uit reserveringen voor tegenvallers. Het risico voor Amsterdam is dus beperkt en overzienbaar. In februari wordt een defenitief besluit genomen en in december 2016 zou de nieuwe zeesluis in gebruik moeten worden genomen.
Commentaar Zoals al bij eerdere artikelen gemeld, lijkt een nieuwe zeesluis een kostbare voorziening die weinig rendement zal opleveren. Het is toch raar om te lezen dat van een bedrag van € 800,5 mln. zo'n 40% onvoorzien is. Kan of durft niemand goed te rekenen bij dit soort projecten? Rekening houden met onvoorziene kosten is goed, maar dit is toch wel extreem. Kom daar maar eens mee in mijn dagelijkse werkpraktijk.
0002

Wilhelminakanaal

Datum

13 januari 2010
Waar Artikel Eindhovensch Dagblad
Betreft Bezwaren tegen de bouwhoogte van drie nieuwe woontorens aan het Wilhelminakanaal bij Son. Deze worden 23 meter hoog, waar de bezwaarmakers graag een hoogte van maximaal 15 meter zouden zien.
Conclusie De bezwaren zijn door de rechtbank in Den Bosch ongegrond verklaard. 
Commentaar Dit betreft een woningbouwproject aan de Kanaaldijk-Noord. Dat er ook met woningbouw meer op een kanaal als woon- en verblijfsgebied wordt gereageerd juich ik toe. Daarbij past, gezien de vaak grootschalige structuur van een kanaal, ook best wel een flink stedenbouwkundig gebaar. Het is jammer dat het kleine artikel niet vermeld waarom de bezwaren ongegrond zijn verklaard. 
0001
ARCHIEF
Archief 2009
Geplaatst: 30 maart 2010
Update: 9 februari 2013